U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen » Leerplicht

Leerplicht.


De leerplicht begint na de zomervakantie van het jaar waarin het kind de leeftijd van zes jaar bereikt en eindigt op de dag dat de leerling achttien jaar wordt.
Behalve als je wettig afwezig bent, neem je vanaf 1 september tot en met 30 juni (behoudens de schoolvakanties) deel aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar waarin je bent ingeschreven.
De leerplicht veronderstelt eveneens dat de leerling vanaf het begin van het eerste lesuur op school aanwezig is

Deelname aan extra-murosactiviteiten.

Uitgangspunt is dat alle leerlingen van de doelgroep aan de extra-murosactiviteit (bvb.leeruitstap, schoolreis, bos-, zee-, boerderijklassen,...) deelnemen als onderdeel van het opvoedingsproject of lesprogramma.
Een ouder kan evenwel m.b.t. de deelname van een individuele leerling voorbehoud maken; deze weigering dient voorafgaandelijk en schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de directie van de school.
Leerplichtige leerlingen die niet deelnemen aan de buitenschoolse activiteit van één of meer volledige dagen dienen wel degelijk aanwezig te zijn op school.