U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Afwezigheden & ziekte

 

Regelgeving afwezigheden in het basisonderwijs.

(p. 28 van het schoolreglement)

Als gevolg van de wetgeving op de leerplicht dient elke afwezigheid door de ouders gewettigd te worden. ( omzendbrief BaO/2002/11)
In de lagere school moeten de afwezigheden van 3 opeenvolgende kalenderdagen door een medisch attest gewettigd worden. (in het schoolreglement staat dat foutief vermeld)

WAARSCHUWING!
Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden.
Voor afwezigheden t.e.m. 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring, ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. Dit kan 4 keer, vanaf een 5de keer is een medisch attest noodzakelijk!

OPGELET!
Deze regeling is ook van toepassing voor de volgende leerlingen:
- 5-jarigen die in het lager onderwijs zitten.
- +6-jarigen die nog in het kleuteronderwijs zitten.

Leerplichtcontrole

Gewettigde afwezigheden:

a. kleuteronderwijs
- Leerplichtige kinderen in de kleuterschool, vallen onder de regels van het lager schoolkind.

b. Een lager schoolkind kan geldig afwezig zijn op school bij:
- ziekte
- zware of besmettelijke ziekte in de familie
- overlijden van een familielid
- toevallige moeilijkheden in het verkeer (vb. staking, weersomstandigheden)
- feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing.

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het hiervoor bestemde attest door de behandelende arts wordt ingevuld.

Zonder doktersattest wordt er geen medicatie toegediend!!

De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.